Τα στελέχη μας

  • Share
  • Print page

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της στρατηγικής της Mazars, μέσα στο γενικό πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής.

Partners Mazars Ελλάδος - (Διοικητικό Συμβούλιο)

Directors Mazars Ελλάδος

Share