Νέα κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής

Η Κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να λειτουργήσει με διορατικότητα προκειμένου να υλοποιήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα προσελκύσουν επενδύσεις και επενδυτές στη χώρα, ολοκληρώνει το τρίπτυχο των κινήτρων προσέλκυσης αλλοδαπών φορολογούμενων στην Ελλάδα, με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020 στη Βουλή.

Ανατρέχοντας στα βήματα αυτής της προσπάθειας, το πρώτο βήμα έγινε με τον Νόμο 4646/2019, ο οποίος εισήγαγε για πρώτη φορά τον θεσμό του “διαμένοντος μη κατοίκου” (Non-Dom), με στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων και επενδυτών, οι οποίοι επωφελούταν από το εναλλακτικό καθεστώς φορολόγησης του παγκόσμιου εισοδήματός τους. Στη συνέχεια, ο νόμος 4714/2020 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του εναλλακτικού φόρου εισοδήματος σε αλλοδαπούς συνταξιούχους οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Ολοκληρώνοντας την παλέτα των κινήτρων προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, το άρθρο 40 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Bουλή προβλέπει ειδικό τρόπο φορολόγησης των εσόδων από μισθωτή εργασία και επιχειρηματικές δραστηριότητες που προκύπτει στην ημεδαπή, για φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

1. Υπαγωγή στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης

Ειδικότερα με τις διατάξεις της παρ.1 του προτεινόμενου άρθρου 5Γ προβλέπεται ότι ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, υπάγεται σε μειωμένη φορολόγηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδημά από μισθωτή εργασία που αποκτά στην ημεδαπή κατά την έννοια της περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 5, εφόσον σωρευτικά :

  • Δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα επτά (7) από τα οκτώ (8) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα,
  • Μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  • Παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 12, που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
  • Δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

Στην έννοια της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα περιλαμβάνονται και τα γραφεία του α.ν.89/1967, στα οποία μπορούν να απασχολούνται τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προκειμένου για την υπαγωγή τους στις διατάξεις αυτού του άρθρου.

Τέλος, στο άρθρο 33 του ΚΦΕ προστίθεται νέα περίπτωση ι’, προκειμένου να μην προσδιορίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη κατοικίας και επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης για τα φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ.

2. Φορολογικά κίνητρα

Εφόσον η αίτηση του φορολογούμενου σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στην γίνει δεκτή, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος, επιφυλασσόμενων των πρα.60 και 61 του άρθρου 72. Για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή του φόρου του φυσικού προσώπου έχει εφαρμογή το άρθρο 67.

3. Προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ.1 και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.

Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ.1.

Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική του κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με την μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.

4. Έναρξη ισχύος και διάρκεια εναλλακτικής φορολόγησης

  • Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου σύμφωνα με την παρ.3 και λήγει μετά το πέρας επτά (7) συνολικά φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος δεν δύναται να παραταθεί πέραν των επτά (7) φορολογικών ετών.
  • Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ’ και δ’ της παρ.1, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του νέου άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που αποκτά στην Ελλάδα.
  • Οι παρ.1 έως και 6 εφαρμόζονται αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.
  • Οι παρ.1 έως και 5 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που  αποκτούν στην Ελλάδα, μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού.

 

Μazars' View

Στόχος της κυβέρνησης και του προαναφερθέντος νομοσχεδίου είναι η χώρα να προσελκύσει φυσικά πρόσωπα από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας με την Ελλάδα στον τομέα της φορολογίας και να τα καταστήσει βάσει προϋποθέσεων, φορολογικούς της κατοίκους, προκειμένου η φορολόγηση του παγκόσμιου εισοδήματος τους να γίνεται στη χώρα.

Με την ρύθμιση αυτή συμπληρώνεται το πλαίσιο προσέλκυσης αλλοδαπών φυσικών προσώπων προκειμένου για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα (άρθρα 5Α και 5Β του ΚΦΕ). Το νέο άρθρο 5Γ αναμένεται να λειτουργήσει συνδυαστικά και με την λήξη της μεταβατικής περιόδου για την οριστική έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιανουαρίου 2021, ως μοχλός προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής.

Aναμένεται η ψήφιση του νόμου και η έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.