Υπουργική απόφαση για την έναρξη της εφαρμογής myData

Eκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την έναρξη εφαρμογής myData αναφορικά με την διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (υπ’αριθμ.Α1138/2020)  ορίζεται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος διαβίβασης, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Α’ 170) αναφορικά με την διαβίβαση παραστατικών στην ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων).

Ι. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εντός του πεδίου εφαρμογής εμπίπτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων και είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν τα παρακάτω:

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ

 • δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν για την τεκμηρίωση των συναλλαγών (τιμολόγια και στοιχεία λιανικής πώλησης)
 • δεδομένα των λογιστικών στοιχείων που εκδίδουν κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων όπως απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και τα δεδομένα των παραστατικών που εκδίδονται για την τεκμηρίωση της είσπραξης/πληρωμής ενοικίου.
 • δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική βάση για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

Διευκρινίζεται ότι, στο πεδίο εφαρμογής δεν εμπίπτουν οι παρακάτω :

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

 • Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους
 • Το Δημόσιο, οι Περιφέρειες, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, οι Κοινότητες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ ΕΚ (παρ. 9, άρθρο 8 του ν.4308/2014).

ΙΙ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας τα παραστατικά έχουν τυποποιηθεί και παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα δεδομένα των παραστατικών και οι εγγραφές που θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.

ΤΥΠΟΣ ΠΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

 • Στοιχεία αντισυμβαλλομένων ημεδαπής/αλλοδαπής
 • Είδος Παραστατικού (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης)
 • Στοιχεία Παραστατικού
 • Στοιχεία συναλλαγής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Στοιχεία Εκδότη
 • Είδος Παραστατικού (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης)
 • Στοιχεία Παραστατικού
 • Στοιχεία συναλλαγής

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 • Διακριτή διαβίβαση
  • Εγγραφές Μισθοδοσίας
  • Εγγραφές αποσβέσεων
  • Συγκεντρωτική διαβίβαση
   • Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Τα δεδομένα της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζονται στην Πλατφόρμα myDATA, υπό μορφή σύνοψης, χωρίς αναλυτική διάκριση των ειδών και των εγγραφών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση.  Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων διαβιβάζονται ανά χαρακτηρισμό συναλλαγής από τον εκδότη τους και σε κάθε περίπτωση ανά συντελεστή φόρου και τέλους, ανεξάρτητα από την αξία και τον τρόπο έκδοσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

Κατ’ εξαίρεση, τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) στις εξής περιπτώσεις:

 • Συναλλαγές με μη υπόχρεη οντότητα της αλλοδαπής, όπως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, εισαγωγές από τρίτες χώρες και λήψεις υπηρεσιών (ενδοκοινοτικές, τρίτων χωρών)
 • Λήψη παραστατικών λιανικής από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, όπως κοινόχρηστα, συνδρομές, λιανικές συναλλαγές αλλοδαπής
 • Συναλλαγές που αφορούν σε πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.) και ύδατος μη ιαματικού (Ε.Υ.Δ.Α.Π., δημοτικές επιχειρήσεις κλπ
 • Παραστατικά καταβολής εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά που εκδίδονται από τον ΕΦΚΑ και
 • Μη τήρηση της υποχρέωσης διαβίβασης των οριζόμενων δεδομένων από τον εκδότη.

Στην περίπτωση που τα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών) εκδίδονται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή (ανάθεση τιμολόγησης), τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται από τον ίδιο (λήπτη) ή από το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η τιμολόγηση, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική αναφορά στην προαπαιτούμενη συμφωνία (παρ. 5, άρθρο 8 του ν. 4308/2014).

Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζεται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε με τους παρακάτω τρόπους:

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
 • Προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP)
 • Ειδική φόρμα καταχώρησης ΑΑΔΕ
  • Για εταιρίες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.
  • Για εταιρίες που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους
 • Συνδεδεμένοι ΦΗΜ (για λιανικές πωλήσεις)

Τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, είτε:

 • Από την ίδια την οντότητα ή εξουσιοδοτημένο λογιστή,
 • Από το λήπτη, κατά τη διαδικασία της αυτοτιμολόγησης
 • Από τον Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
 • Από τον τρίτο, στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης

IV. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Πραγματικός χρόνος

 • Χρήση Ηλεκτρονικής Τιμολόγηγης
 • Συνδεδεμένοι ΦΗΜ

20η ημέρα επόμενου μήνα

 • Ειδική Φόρμα Καταχώρησης
 • Αυτοτιμολόγηση
 • Ανάθεση τιμολόγησης

Έως υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων / εξόδων

Έως υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ

 • ΔΕΚΟ
 • Ενδοκοινοτικά
 • Συναλλαγές με πιστωτικά ιδρύματα
 • Λήψη παραστατικών λιανικής
 • Παραστατικά καταβολής εισφορών

Έως υποβολή Δήλωσης Παρακρατούμενων

Εγγραφές Μισθοδοσίας

Ως ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων που ορίζονται με την παρούσα, λαμβάνεται η ημερομηνία χορήγησης του Μοναδικού Αριθμού Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.). Για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. η ημερομηνία διαβίβασης και επιτυχούς καταχώρισης προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

V. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Ουσιαστικά ο χρόνος διενέργειας των χαρακτηρισμών συναλλαγών ταυτίζεται με τον χρόνο διαβίβασης των παραστατικών εσόδων, πλην της περίπτωσης των παροχών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης που ο χρόνος διαβίβασης των χαρακτηρισμών συναλλαγών εσόδων δύναται να διενεργείται από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις μεταγενέστερα και έως τις είκοσι (20) του επόμενου μήνα από την έκδοση.

Στην περίπτωση των χαρακτηρισμών συναλλαγών εξόδων η διαβίβαση από τις υπόχρεες Επιχειρήσεις διενεργείται έως την υποβολή της σχετικής δήλωσης που αφορούν.

VI. ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Οι ημερομηνίες διαβίβασης των πληροφοριών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

                                      Έσοδα

                              Έξοδα

Επιχειρήσεις- Παραστατικά

Ημερομηνίες

Επιχειρήσεις- Παραστατικά

Ημερομηνίες

Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης

20/07/2020

Παραστατικά εξόδων έκδοσης 01/10/2020 και μετά

01/10/2020

Επιχειρήσεις που κάνουν χρήση χειρόγραφης τιμολόγησης ή τιμολόγησης μέσω ERP

01/10/2020

Παραστατικά εξόδων έκδοσης 01.2020 έως και 09.2020

Έως 28/02/2021

Στοιχεία λιανικής χωρίς χρήση ΦΗΜ

01/01/2021

Στοιχεία λιανικής με χρήση ΦΗΜ

01/10/2020

Εγγραφές μισθοδοσίας από 01/01/2020 έως 30/09/2020

Έως 31/12/2020

Παραστατικά εσόδων 2020

Έως 31/12/2020

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της Mazars για οποιοδήποτε απορία ή βοήθεια χρειαστείτε σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία και την εφαρμογή myData.