Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρόσφατα έθεσε σε διαβούλευση νέο φορολογικό νομοσχέδιο, πριν την εισαγωγή του για ψήφιση στη Βουλή στο τέλος του μήνα. Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/2013), στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων και στους νόμους που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ, τα Αμοιβαία κεφαλαία ακινήτων, τις εταιρείες που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία και τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:

Τροποποιήσεις στους κανόνες της φορολογικής κατοικίας 

 • Θεσπίζεται  εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου. Υπό προϋποθέσεις, φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν την φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα μπορούν να αιτηθούν να υπαχθούν σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης σύμφωνα με τον οποίο δύνανται να καταβάλλουν κατά αποκοπήν 100.000 ευρώ το φορολογικό έτος  (πλέον 20.000 ευρώ για οποιοδήποτε συγγενικό τους πρόσωπο) και  με αυτόν τον τρόπο εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση τους  για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή ενώ απαλλάσσονται και από το φόρο κληρονομιών ή δωρεών.
  Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών
 • Η διάταξη για τη φορολογικής κατοικία των φυσικών προσώπων τροποποιείται.  

Τροποποιήσεις στη φορολογία των φυσικών προσώπων

 • Η κλίμακα συντελεστών φορολόγησης των φυσικών προσώπων μειώνεται. 
 • Ο συντελεστής παρακράτησης φόρου σε μερίσματα μειώνεται από 10% σε 5%, από1.1.2020
 • Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020
 • Οι διατάξεις αναφορικά με τις παροχές σε είδος καθώς και για τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια τροποποιούνται
 • Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες (όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενοίκια) θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους  εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο. Ισχύει από 1.1.2020.
 • Από τον υπολογισμό του εισοδήματος απαλλάσσονται επιπροσθέτως από 1.1.2020 :
 1. η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς και
 2. η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gCO2/Km προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο ή συγγενικά πρόσωπα αυτών κατά την έννοια των διατάξεων της περ. στ' του άρθρου 2 από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους
 • Εισάγονται κίνητρα από  1.1.2020 για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών για τέσσερα (4) χρόνια και μέχρι του ποσού των 48.000 Ευρώ
 • Προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά  καθώς και για τους τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τροποποιήσεις στη Φορολογία Νομικών Προσώπων

 • Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24%  για το 2019
 • Προστίθεται νέο άρθρο 48Α για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής
 • Αποσαφηνίζεται η ισχύουσα εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους
 • Το εισόδημα της ωφέλειας από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από είσπραξη χρέους φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (Η διάταξη αυτή θα ισχύσει από την δημοσίευση του νόμου)
 • Προβλέπεται από την 1.1.2020 έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις αποσβέσεις
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τις επισφαλείς απαιτήσεις 
 • Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).
 • Οι διατάξεις για τη φορολόγηση συγκεκριμένων αφορολογήτων αποθεματικών τροποποιούνται.

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 • Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγραφής στον Κ.Φ.Δ.. Η παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για τις χρήσεις 2012 και 2013 και τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017,  ορίζεται σε 10 έτη, ενώ προβλέπεται πλέον παράταση 10 ετών για την περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, όπως στο προηγούμενο καθεστώς του ν.2238/1994 . 
 • Καταργείται επίσης η ισχύουσα διάταξη που προβλέπει παραγραφή 20 ετών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
 • Τροποποιείται το άρθρο 50 του Κ.Φ.Δ. (ευθύνη διοικούντων) και τίθενται προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη (Οι νέες διατάξεις έχουν λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.).
 • Οφειλές, , παύουν να βαραίνουν τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα, εφόσον τα τελευταία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
  Για την εφαρμογή , υποβάλλεται αίτηση στην αρχή που προέβη στις σχετικές ενέργειες αναζήτησης της ευθύνης του οικείου προσώπου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών . Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και γιαεκκρεμείς υποθέσεις οφειλών.

Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ

 • Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής
 • Μείωση συγκεκριμένων συντελεστών  ΦΠΑ 
 • Αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση) από 24 δόσεις σε 48 δόσεις

Τροποποιήσεις για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων  (ΕΦΑ)

 • Προστίθενται νέοι τύποι εταιρειών που απαλλάσσονται από τον ΕΦΑ όπως αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Λ.Κ.Ε.Σ.), ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια και οι διαχειριστές αυτών,
  διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.)  
  ,οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε., εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (EUVECA) και οι διαχειριστές αυτών,
  και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EUSEF) και οι διαχειριστές αυτώ

Τροποποιήσεις για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία  (ΑΕΑΠ)

 • Ο πραγματικός συντελεστής φορολογίας  μειώνεται για τις εταιρειες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ καθώς καταργείται ο προηγούμενος τρόπος φορολόγησης αυτών:

Κατεβάστε όλες τις αλλαγές:

Αρχείο

ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ