Νίκος Κασουρίδης Partner

Nikos Kasouridis

Ο Νίκος Κασουρίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Partner και υπεύθυνος των φορολογικών υπηρεσιών της Mazars στην Ελλάδα. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία άνω των 24 χρόνων στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό τομέα και είναι πιστοποιημένος από την ΕΛΤΕ.

Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως ελεγκτής που καλύπτει διάφορους τομείς, όπως Ασφάλειες, Διαφήμιση, ΜΜΕ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εμπόριο, Μεταποίηση και Δημόσιοι Οργανισμοί. Έχει την ευθύνη διεξαγωγής ελέγχων ως Audit Partner σε νόμιμο έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ. Ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του προγράμματος ελέγχου, την αξιολόγηση του εγγενούς κινδύνου και του κινδύνου του ελέγχου της εταιρείας. Κριτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της ελεγκτικής διαδικασίας και τη σύναψη των πορισμάτων. Για την επικοινωνιακή προβολή της διαχείρισης πελάτη και για παράδοση Ελέγχου και Έκθεσης Διαχείρισης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Μετόχους των Εταιρειών αναφέροντας τα βασικά ευρήματα του ελέγχου, την ανεπάρκεια των εσωτερικών ελέγχων και να παρέχει προτάσεις και λύσεις για τη διαχείριση των κινδύνων.

Η διεθνής του εμπειρία έχει αποκτηθεί μέσα από μια σειρά εργασιών στη Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία και την Τουρκία.