Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 καταρτίστηκε και υλοποιείται, έχοντας ως βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) εγκαινιάζεται μια νέα εποχή για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας μας με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία της Covid-19. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα αντλήσει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δάνεια ύψους 17,7 δισ. €, εκ των οποίων τα 16,7 δισ. € θα διοχετευθούν την παροχή δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα ποσά που κινητοποιεί το Ταμείο είναι εξαιρετικά σημαντικά, ώστε με τη σωστή αξιοποίηση να μπορούν να αλλάξουν την πορεία της εταιρείας σας και να τη θέσουν σε τροχιά δυναμικής και ανθεκτικής ανάπτυξης. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το 2026, γεγονός που απαιτεί ταχύτητα και εξειδίκευση στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων και στις εγκριτικές διαδικασίες.

Επιλέγοντας την Mazars εξασφαλίζετε εξατομικευμένη και ολιστική προσέγγιση καθώς τα στελέχη μας θα εργαστούν δίπλα σας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αφού εντοπίσετε από κοινού την καλύτερη λύση χρηματοδότησης.

 

Οι πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Επιλέξιμα είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στους Πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης:

pilones_main

 Στάδια της διαδικασίας

step1

Δημιουργία φακέλου

Συζήτηση με τον φορέα για την κατανόηση του έργου

 

step4

Προέγκριση Τράπεζας

 Η Τράπεζα εξετάζει το έργο ως προς την βιοσιμότητα

step3

Επεξεργασία φακέλου

Συλλογή δικαιολογητικών και σύνταξη φάκελου υποβολής 

 

step5

Αξιολόγηση

Αξιολόγηση του φακέλου και τελική έγκριση από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή

step33

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής πλατφόρμας

Η προσέγγιση της Mazars

Ανεξάρτητος Αξιολογητής

Η Mazars είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αξιολογητών του Ταμείου Ανάκαμψης και αποτελεί μία από τις αρμόδιες εταιρείες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων προς χρηματοδότηση με πόρους του ΤΑΑ έχοντας αξιολογήσει πάνω από 45 αιτήσεις.

Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Παροχή συμβουλευτικών  για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή επενδυτικών φακέλων, με στόχο την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαχείριση της επικοινωνίας με το πιστωτικό ίδρυμα και τους λοιπούς φορείς και ανταπόκριση σε πρόσθετες ανάγκες καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου αξιολόγησης του χρηματοδοτικού αιτήματος μέχρι την λήψη της απόφασης και την εκταμίευση.

Πιστωτικά Ιδρύματα

Η Mazars προσφέρει στα Πιστωτικά Ιδρύματα υπηρεσίες ανεξάρτητου ελεγκτή σχετικά με τον έλεγχο εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για τις εκταμιεύσεις των πόρων TAA επιβεβαιώνοντας απολογιστικά πως τα ποσά που έχουν εκταμιευθεί  ο Φορέας τα έχει διαθέσει αποκλειστικά για την υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης και παράλληλα επιβεβαιώνοντας  το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου.

Αρχείο

Mazars - Recovery & Resilience Facility (RRF)