Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή πρόκληση συμμόρφωσης για κάθε επιχείρηση η οποία επεξεργάζεται αποθηκεύει και διακινεί προσωπικά δεδομένα. Λόγω της εκτενούς χρήσης πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διαδικασία αυτή, το ζήτημα της συμμόρφωσης  συχνά υποεκτιμάται ως αποκλειστική ευθύνη του τμήματος πληροφορικής με αποτέλεσμα να μην διευκρινίζεται η πραγματική του διάσταση. Ο κίνδυνος που προκύπτει από την θεώρηση αυτή είναι μερική και ελλιπής συμμόρφωση, ενώ ο κίνδυνος για πλήρωση των αναπόφευκτων κενών, ανεβάζει σημαντικά το κίνδυνο επιβολής κυρώσεων. Το πραγματικό εύρος του ζητήματος είναι ευρύτερο – με νομικές, διαδικαστικές, οργανωτικές πλευρές – και εκτείνεται πρακτικά σε  όλη την επιχείρηση.

Ο νέος Κανονισμός απαιτεί να ενημερωθούν και ευθυγραμμισθούν όλες οι τρέχουσες πρακτικές και μέθοδοι προστασίας προσωπικών δεδομένων σε μια διαδικαστική βάση συμμόρφωσης παρά ως αποτέλεσμα π.χ. ενός τυπικού ελέγχου βασιζόμενου στην συμπλήρωση ενός απλού ερωτηματολογίου. Αυξάνει τις υποχρεώσεις της πλευράς που επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα ενώ αποσαφηνίζει τους σχετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Εισαγάγει δε και νέους ρόλους όπως αυτόν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Ο κανονισμός εστιάζει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στην κακόβουλη ή μη αποδεκτή χρήση τους. Η μη συμμόρφωση είναι δυνατόν να επισύρει σημαντικότατα πρόστιμα εκ των οποίων στις σοβαρότερες περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν σε 20 εκατομμύρια Ευρώ ή το 4% του παγκοσμίου κύκλου εργασιών, καταλήγοντας σε όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.

Η πλήρης συμμόρφωση είναι μια απαιτητική διαδικασία. Η Mazars διαθέτει το απαιτούμενο εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός πλήρους και τεκμηριωμένου έργου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Οι σύμβουλοι μας διαθέτουν εκτενή γνώση και εμπειρία των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε οργανισμός σε ένα περιβάλλον όπου οι κανονισμοί είναι διαρκώς αυξανόμενοι και η ανάγκη για προστασία των δεδομένων επιτακτική.