Εργάνη ΙΙ: Εφαρμογή ψηφιακής κάρτας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2668 της Κυβέρνησης η υπ’ αριθμό 49758 απόφαση που αφορά την εφαρμογή συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, την υποχρέωση καταχώρησης ψηφιακών στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ καθώς και τον επανακαθορισμό των όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ.

Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες της Χώρας υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία άρχεται την 1η Ιουλίου 2022, εντάσσονται υποχρεωτικά στο εν λόγω σύστημα, μόνον οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Σούπερ Μάρκετ και απασχολούν συνολικά περισσότερους από 250 εργαζόμενους, καθώς και το σύνολο των Τραπεζών της Χώρας.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται, από την ως άνω ημερομηνία (1.7.2022) να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.  Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της πρώτης φάσης, οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία (άρθρο 2Α του ΦΕΚ) της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από την 1η Ιουνίου 2022 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ ενεργοποιούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας για όλους τους εργαζομένους τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού.  Η κάρτα είναι προσωποποιημένη και μοναδική για κάθε εργασιακή σχέση που συνδέει εργαζόμενο και εργοδότη.  Η ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας πραγματοποιείται, κατά την διαδικασία υποβολής “Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης”* εντός του αποκλειστικού διαστήματος από 1/6/2022 έως και 30/6/2022.  Σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων πραγματοποιούμενες από 1/6/2022 και εντεύθεν, η ως άνω ενεργοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας γίνεται κατά την υποβολή του εντύπου Ε3. 

Οι λοιπές επιχειρήσεις - εργοδότες της χώρας οφείλουν να προβούν στην απογραφική διαδικασία* της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένου του δανειζόμενου προσωπικού) εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Οκτωβρίου 2022 έως και 30η Νοεμβρίου 2022.

Από την ημερομηνία υποχρεωτικής ενεργοποίησης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας** οι εργοδότες υποχρεούνται να τηρούν σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, όπου γίνεται άμεση καταγραφή της πραγματικής έναρξης και λήξης της απασχόλησης των εργαζομένων τους. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούν μεταβατικά, μέχρι την εγκατάσταση δικού τους συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, λογισμικό που τους παρέχεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σύστημα αυτό διαβιβάζει αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο τις εγγραφές για την έναρξη και λήξη της απασχόλησης των εργαζομένων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

 

*Η απογραφική διαδικασία αναγράφεται στην παράγραφο 1 του Μέρους Α “Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης” (σελ. 26276).

**Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας αναγράφεται στο Μέροσ Γ “Στοιχεία Ψηφιακής κάρτας εργασίας - Δήλωση πραγματικής έναρξης και λήξης απασχόλησης εργαζομένου/ων” (σελ. 26287).

Αρχείο

ΦΕΚ Β 2668 2022