Νομικοί Περιορισμοί

  • Share
  • Print page

Επισκεπτόσαστε την ιστοσελίδα της εταιρείας Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι A.E.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκει στην Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι.

Γενικοί κανόνες χρήσης

Αυτή η υπηρεσία είναι για προσωπική και μόνο χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμήματος του περιεχομένου για άλλον σκοπό , σε οποιαδήποτε μορφή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στον κανόνα αυτό θεωρείται παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και αστικές και ποινικές ευθύνες θα αποδοθούν στον υπαίτιο ή στην υπαίτια εταιρεία. Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μπορούν να διαφοροποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μπορεί να διαφέρουν από τη δηλωθείσα μορφή ή να μην είναι διαθέσιμες έκτος της χώρας : Ελλάδα. Η ιστοσελίδα δεν πρέπει κάτω από καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως συμβουλευτική υπηρεσία. Η Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από τη συμβουλευτική χρήση της ιστοσελίδας. Hypertext links παρέχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, στις οποίες δεν η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο. Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων.

Εμπιστευτικότητα

Οι πληροφορίες πελατών που διοχετεύονται μέσω της Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. στην ιστοσελίδα είναι προσβάσιμες μόνο από τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Υπεύθυνος Ύλης της Ιστοσελίδας

Ο Υπεύθυνος Ύλης της Ιστοσελίδας είναι ο managing partner της Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. :
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Κασουρίδης Νικόλαος
Λεωφόρος Συγγρού 130
17671 Αθήνα
Ελλάδα

Share