Χρήστος Πιτσούνης Director

Christos-Pitsounis.jpg

Ο Χρήστος Πιτσούνης είναι Director των Financial Advisory Services στη Mazars στην Ελλάδα. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πιστοποιημένος από την ΕΛΤΕ και μέλος του ACCA με περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρία στον ελεγκτικό και συμβουλευτικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν υπεύθυνος για ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.  Έχει ειδίκευση σε έργα διερεύνησης απάτης, παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε δικαστικές διενέξεις και διαφορές μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων, υποστήριξης σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, σύνταξη και αξιολόγηση επιχειρηματικών πλάνων και στον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ.

Η εμπειρία του εκτείνεται στους τομείς ενέργειας, ναυτιλίας, κατασκευών, τουρισμού, τυχερών παιγνίων, μεταποίησης, εμπορίου, παροχής υπηρεσιών και σε αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.

Είναι μέλος του ACCA, κάτοχος τίτλου MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Σελίδες συνδεόμενες με Χρήστος Πιτσούνης

Η εταιρεία