Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

  • Share
  • Print page

Θεωρούμε πως η επιτυχημένη υλοποίηση συστημάτων διασφαλίζεται από την αποτελεσματική «ψηφιοποίηση» της επιχειρησιακής στρατηγικής. Ως εκ τούτου, προσεγγίζουμε τα πληροφοριακά συστήματα με έμφαση στην λειτουργικότητα και την προσαρμογή τους στην επιχειρηματική αποστολή.

  • Εκπόνηση Στρατηγικής για την Πληροφορική (IT Strategy Formulation): Εκπονούμε μια πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων συνεκτιμώντας τις τάσεις τις τεχνολογίας και  τις επιχειρησιακές δομές. Το παραδοτέο μας καλύπτει και τις βασικές διαδικασίες διαχείρισης του τμήματος πληροφορικής.
  • Επιλογή Λογισμικού (Software Selection): Αξιολογούμε τις ενδεχόμενες επιλογές και σε σχέση με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και ανάγκες, σταθμίζουμε και προτείνουμε τις καταλληλότερες εφαρμογές. Τόσο η εμπειρία όσο και κατανόηση της αγοράς λογισμικού βοηθά τους πελάτες μα να αποφύγουν επιλογές που αποκλίνουν από τις πραγματικές τους ανάγκες.
  • Έλεγχος Αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών & συστημάτων (IT Effectiveness Review): Αξιολογούμε το κατά πόσο εξυπηρετείται η επιχειρησιακή στρατηγική σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής, σε ότι αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα και τις αποκλίσεις αυτών από τις βέλτιστες πρακτικές, ενω παρέχουμε και ένα πλήρες σχέδιο διορθωτικών ενεργειών.
  • Διαχείριση Υλοποίησης Συστημάτων (IT Project Management): Παρέχουμε υπηρεσίες διοίκησης έργων πληροφορικής, είτε σε επικουρική/συμβουλευτική βάση είτε με πλήρη ανάληψη της διοίκησης έως και την τελική ημερομηνία λειτουργίας των νέων συστημάτων. 

Share