Υπηρεσίες Διοίκησης Έργου

  • Share
  • Print page

Παρέχουμε υπηρεσίες διοίκησης έργων που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής ενός έργου, ανεξάρτητα από το αντικείμενο υλοποίησης, από την αρχική σύλληψη έως και την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες μας είναι δυνατόν να παρασχεθούν είτε επικουρικά σε μια ήδη υφιστάμενη δομή διοίκησης έργου, είτε να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου όλες τις δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση επιτυγχάνουμε υψηλή αποτελεσματικότητα και σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.

  • Έλεγχος Αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων διαδικασιών διοίκησης έργου (Project Health-check Review): Παρέχει στη διοίκηση σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ακριβή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης ενός έργου του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται υπό εξέλιξη.
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Γραφείου Διοίκησης Έργων (Project Management Office): Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια κεντρική δομή διοίκησης έργου με πλήρη περιγραφή ρόλων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, ικανή να ανταπεξέλθει αυτόνομα σε ένα πολύ μεγάλο εύρος έργων. Το Γραφείο Διοίκησης Έργων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με προδιαγραφές τέτοιες ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαχείρισης ενός συνόλου έργων που εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα κοινό Πρόγραμμα (Program Management Office).
  • Outsourced PM Services: Παρέχουμε έμπειρα στελέχη με μακρόχρονη πείρα στη διοίκηση έργων σε ποικιλία πεδίων εφαρμογής. Τα στελέχη αυτά παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες σε καθημερινή βάση και κατ’ αποκλειστικότητα ώς και την ολοκλήρωση του έργου

Share