Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος

  • Share
  • Print page

Το συνεχές εξελισσόμενο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και οι ολοένα μεταβαλλόμενες οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές συνθήκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σύμφωνα με ένα κανονιστικό και νομοθετικό  πλαίσιο το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, να ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τους πόρους τους.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, αναλαμβάνουμε ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου καλύπτοντας  ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Η εμπειρία μας, καλύπτει οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους κλάδους υγείας, τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ναυτιλίας, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών. Ειδικά στον κλάδο της υγείας θεωρούμαστε οι market leaders της αγοράς καθώς ελέγχουμε μέσω του δικτύου μας και των συνεργατών μας περισσότερες από τις μισές Δημόσιες Μονάδες Υγείας στην Ελλάδα.

Πολυετή επαγγελματική εμπειρία

Διαθέτουμε πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ποικίλων θεμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησης, που αφορούν σε εσωτερικό έλεγχο, εταιρική διακυβέρνηση, κανονιστική συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνων, απάτη, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ. Τα στελέχη μας στην Ελλάδα, με υποστήριξη και από το διεθνές δίκτυο της Mazars, έχουν να επιδείξουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζουν την  επιτυχή υλοποίηση και των πλέον απαιτητικών έργων.

Διαθέτοντας το κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία, αναλύουμε τη στρατηγική κάθε εταιρείας και τις σχετικές διαδικασίες που συμβάλλουν στην επίτευξή της, ώστε να βοηθήσουμε τη Διοίκηση να κατανοήσει τους στρατηγικούς κινδύνους, να αναγνωρίσει τρόπους διαχείρισής τουςκαι να οργανώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Εμπιστοσύνη και αποτελεσματικότητα

Η εμπιστοσύνη και η αποτελεσματικότητα είναι οι λέξεις κλειδιά για τη δομή της ομάδας μας. Κατανοούμε πλήρως τις προκλήσεις και τις αλλαγές που προκύπτουν στο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον και προσφέρουμε λύσεις συμβατές με τις ανάγκες των πελατών μας, σύμφωνα πάντα με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κόστους και αναμενόμενων ωφελειών.

                                             

                                                           

Εσωτερικός Έλεγχος

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε συνεργασία με την Διοίκηση.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων, κρίνεται απαραίτητο οι εταιρείες να διοικούνται με ένα ισχυρό πλαίσιο κανόνων και αρχών, βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας.

Σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Mazars προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με την στενή συνεργασία του πελάτη στις παρακάτω περιοχές: Αναδιοργάνωση και Αναδιάρθρωση Οργανισμών, Διαχείριση Κινδύνων, Εκπαίδευση Προσωπικού, καταγραφή και ανάπτυξη εγχειριδίων, κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών, αξιολόγηση λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και υπηρεσίες XBRL.

Share