Αειφόρος Ανάπτυξη & Κλιματική Αλλαγή

  • Share
  • Print page

Έχουμε αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία σε ζητήματα πρακτικής αντιμετώπισης των σοβαρών ζητημάτων που θέτει η Κλιματική Αλλαγή (Climate Change) κατά τρόπο ο οποίος διασφαλίζει όχι μόνο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος (Carbon footprint), αλλά και την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της βελτίωσης της αειφορίας.

  • Ανάπτυξη Στρατηγικής  (Sustainability Strategy): Σχεδιάζουμε ένα πλήρως εφαρμόσιμο σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη το οποίο περιλαμβάνει μια ισορροπημένη προσέγγιση καλύπτοντας τρεις άξονες: Τον περιβαλλοντικό/ενεργειακό, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Υλοποίηση Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες εκτείνονται από την παροχή τεχνογνωσίας σε συγκεκριμένες φάσεις της υλοποίησης έως και την πλήρη εφαρμογή της υλοποίησης.
  • Βελτιστοποίηση Ενεργειακής Αποτελεσματικότητας (Energy Efficiency Improvement Plan): Αφού αποτυπώσουμε τις υφιστάμενες διαδικασίες, παραγωγικές ή άλλες, στις οποίες οφείλονται οι ενεργειακές δαπάνες, τεκμηριώνουμε τα ευρήματα και εκπονούμε πλάνο βελτιωτικών ενεργειών οι οποίες έχουν πλήρως αξιολογηθεί τεχνικά και οικονομικά.
  • Ανάπτυξη Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Projects Development): Διαθέτουμε ιδαίτερη εμπειρία στην αξιολόγηση, αδειοδότηση, και χρηματοδότηση έργων παραγωγης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με έμφαση στα αιολικά πάρκα, φωτοβολταικά, συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής απόδοσης καθώς και υβριδικά συστήματα με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Share