Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Share
  • Print page

Η Mazars προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με την στενή συνεργασία του πελάτη στις παρακάτω περιοχές: Αναδιοργάνωση και Αναδιάρθρωση Οργανισμών, Διαχείριση Κινδύνων, Εκπαίδευση Προσωπικού, καταγραφή και ανάπτυξη εγχειριδίων, κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών, αξιολόγηση λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και υπηρεσίες XBRL.

 

Κατανοούμε πλήρως και σε βάθος τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των οργανισμών, καθώς και τις μελλοντικές προκλήσεις.  Επενδύουμε συνεχώς στους ανθρώπους μας, σε ελεγκτικά εργαλεία, και σε γνώση ώστε να είμαστε σε θέση, πραγματικά και ουσιαστικά, να βοηθάμε τους πελάτες μας να το πετύχουν.

 

Η ομάδα μας

Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της εταιρείας, βελτιώνοντας  τις δεξιότητες των στελεχών σας,  είτε μέσω κατάλληλης εκπαίδευσης είτε με τα κατάλληλα ελεγκτικά εργαλεία. Επίσης, προσφέρουμε τεχνογνωσία σε θέματα  εσωτερικού ελέγχου, συμμόρφωσης, οργάνωσης, ανθρώπινου δυναμικού και άλλα. Τα εξειδικευμένα στελέχη μας μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, προσφέροντας  τα κατάλληλα ελεγκτικά εργαλεία και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Θα κατανοήσουμε τους στόχους της Διοίκησης, το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και τις ανάγκες της εταιρείας. Θα σας βοηθήσουμε στην ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας. Επίσης, παρέχουμε τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματα βάσει των οποίων διευκολύνεται και βελτιώνεται η εργασία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Παρέχουμε επίσης, την απαραίτητη εκπαίδευση προκειμένου να αναπτυχθεί υψηλό επίπεδο γνώσης εντός της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Διαχείριση Κινδύνων

Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων καθώς και τους τρόπους και τις ενέργειες που εφαρμόζονται για να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την εξέλιξη τους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις από αυτές.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την οργάνωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, να κατανοήσουμε το επίπεδο των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων που απαιτούνται, και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων μεθοδολογιών, εργαλείων και διαδικασιών λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Εκπαίδευση προσωπικού

Αναγνωρίζοντας το ολοένα πιο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, αξιολογούμε τις ικανότητες των στελεχών σας και προτείνουμε σχέδια βελτίωσης και εξέλιξης στελεχών, προσφέροντας τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία.

XBRL

XBRL είναι μία κοινή γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται για να συσχετίσει δεδομένα, κείμενο και οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με μία κοινή και αποδεκτή κωδικοποίηση.

Share