Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Share
 • Print page

Στα πλαίσια της διαφάνειας και της επίτευξης των επιχειρησιακών στόχων, κρίνεται απαραίτητο οι εταιρείες να διοικούνται με ένα ισχυρό πλαίσιο κανόνων και αρχών, βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας.

 

Η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένας από τους κύριους Πυλώνες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3016, Ν. 3873 κλπ.), οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση των αρχών και των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά εξίσου και τις μη εισηγμένες εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά, βοηθάμε την εταιρεία να υιοθετήσει και να εφαρμόσει  Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία των πληροφοριών και την διαφάνεια των εταιρικών αποφάσεων. 

 

Χρησιμοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας, και λειτουργούμε σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ, το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο,  καθώς και τους Κανόνες Βέλτιστων Πρακτικών προκειμένου να αξιολογήσουμε το σύστημα της Εταιρικής Διακυβέρνησης του πελάτη. Εντοπίζουμε τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και προτείνουμε βελτιωτικές προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και την κουλτούρα του πελάτη μας.

 

Η προσέγγισή μας

Τα στελέχη μας χρησιμοποιούν τα διεθνή πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τους αντίστοιχους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Η εργασία μας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Ελέγχου και στα ανώτερα διοικητικά στελέχη, προτάσεις βελτίωσης του περιβάλλοντος της εταιρείας έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους των μετόχων και των εμπλεκόμενων μερών. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση, διασφαλίζεται λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, των ελεγκτικών μας εργαλείων και της εξειδικευμένης γνώσης που κατέχουμε.

 

Βασικές υπηρεσίες

 • Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση οργανωτικής δομής εταιρείας σε συνάρτηση με την στρατηγική και τους στόχους της
 • Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με την Διοίκηση
 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών
 • Εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αναφορικά με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Πολιτικών, Διαδικασιών,  Εγχειριδίων & Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Καταγραφή Περιγραφών Θέσεων Εργασίας

Οφέλη εφαρμογής αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης:

 • Επίτευξη εταιρικών στόχων
 • Αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας
 • Βελτίωση της διαφάνειας
 • Πλήρης και ορθή διοικητική πληροφόρηση
 • Εξοικονόμηση πόρων
 •  Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Μετόχων
 • Μείωση περιπτώσεων απάτης

Share