Εσωτερικός Έλεγχος

 • Share
 • Print page

Στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε συνεργασία με την Διοίκηση.

 

Βάσει των επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας, αναλύουμε και αξιολογούμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας προκειμένου να βοηθήσουμε στην επίτευξη των στόχων της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης μιας συστηματικής, επαγγελματικής προσέγγισης στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

 

Η προσέγγισή μας

Οι υπηρεσίες του Εσωτερικού Ελέγχου έχουν σαν σκοπό τον εντοπισμό παρεκκλίσεων, την βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας σας και την ενδυνάμωση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων και παρακολούθησης των ελεγκτικών μηχανισμών. Παράλληλα,  διασφαλίζουμε την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία διενεργώντας ανεξάρτητους ελέγχους και επισκοπήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και άλλων στοιχείων, όπως σε θέματα  νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  και άλλα. Διενεργούμε επίσης ελέγχους στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας σας  προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ορθή και πλήρη επεξεργασία και εξαγωγή των στοιχείων. 

 

Η ομάδα μας

Η εξειδικευμένη ομάδα μας διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους βάσει μιας δομημένης κινδυνοκεντρικής μεθοδολογίας έτσι ώστε να βοηθήσει τον πελάτη στην βελτίωση της απόδοσης και αποδοτικότητας των λειτουργιών του.

Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων μας διασφαλίζεται λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας, των ελεγκτικών μας εργαλείων και της εξειδικευμένης γνώσης που κατέχουμε ανά κλάδο. 

 

Βασικές υπηρεσίες

 • Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου    
 • Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)                                                    
 • Έλεγχοι Πληροφοριακών Συστημάτων                                                               
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες  Εσωτερικού Ελέγχου σε εταιρείες που ανήκουν στον Τραπεζικό κλάδο, στον Ναυτιλιακό κλάδο, και σε Εισηγμένες Εταιρείες
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency)
 • Έλεγχοι Απάτης

Οφέλη εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου: 

 • Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας
 • Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση
 • Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών
 • Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση στόχων
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών
 • Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης
 • Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών διοικητικών αναφορών

Share