Ελεγκτικές Υπηρεσίες

  • Share
  • Print page

Η αύξηση της ζήτησης για αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες έχει φέρει στο προσκήνιο τις Ελεγκτικές υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Διασφάλισης. Στη Mazars, ο κύριος στόχος μας είναι να δώσουμε στους πελάτες μας μια σαφή εικόνα για την εταιρική στρατηγική τους, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις οικονομικές εκθέσεις.

 

Η αξία του ελέγχου είναι ένα μέσο για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων και τη σταθερότητα της τιμής των μετοχών των εισηγμένων επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου. Για έναν επιχειρηματία, ένας έλεγχος διενεργούμενος από επαγγελματίες είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση του και μπορεί να προσφερθεί ως μέρος της συνολικής OMB επιχειρηματικής προσέγγισης μας.

 

Ο Έλεγχος και οι Υπηρεσίες Διασφάλισης διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο

Ο έλεγχος συνδυαζόμενος με υπηρεσίες διασφάλισης διαδραματίζει έναν θεμελιώδη ρόλο στην επιτυχή διαχείριση της επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν οι ελεγκτές έχουν δημιουργήσει δυνατές επαγγελματικές σχέσεις βασιζόμενες σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό με βασικά στελέχη μέσα στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Διοίκησης, μη εκτελεστικών οργάνων και άλλων συμβούλων.

 

  • Τακτικός Έλεγχος (IFRS, Greek GAAP)
  • Ειδικοί Έλεγχοι

           Διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών 
           Διερεύνηση απάτης και υποστήριξη ευρημάτων έναντι των αρχών
           Έλεγχοι Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
           Υποστήριξη σε Δημόσιες Προσφορές (IPO) 
           Επισκόπηση μελετών σκοπιμότητας
           Επισκόπηση Επιχειρηματικού Σχεδίου (IBR)

  • Φορολογική Διασφάλιση
  • Σύνταξη και Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
  • Επιτροπή Εποπτείας

Share