Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

  • Share
  • Print page

Από due diligence και αποτιμήσεις μέχρι αναδιάρθρωση σε επιχειρήσεις χαμηλών επιδόσεων, οι Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Mazars προσφέρουν στους πωλητές, αγοραστές και χρηματοδότες όλες τις απαραίτητες δεξιότητες και την εμπειρία για να εξυπηρετηθεί κάθε πτυχή των συναλλαγών τους.

 

Καθώς το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν και να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν έγκαιρα και σωστά τις ικανότητες και τις γνώσεις που διαθέτουν την κρίσιμη στιγμή.

 

Χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών

Για το λόγο αυτό, επιχειρήσεις στον ιδιωτικό αλλά και δημόσιο τομέα, ολοένα και συχνότερα κάνουν χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών, όταν προκύπτουν τέτοιου είδους ανάγκες. Τα στελέχη της Mazars διαθέτουν την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία, έτσι ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν και να διεκπεραιώνουν συμβουλευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβανομένων της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών, του εμπορίου, της ναυτιλίας, των μεταφορών, των τραπεζικών, των ασφαλιστικών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Mazars, μετά από προσεκτική εξέταση και αξιολόγηση των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε επιχείρησης, , αναλαμβάνει:

  • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

             Αποτιμήσεις
             Due Diligence

  • Χρηματοδοτήσεις Μεγάλων Έργων & Οικονομικός Σχεδιασμός 
  • Εταιρική Χρηματοδότηση

            Αναδιάρθρωση Χρεών
            Στρατηγική & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

  • Σύνταξη καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
  • Διοικητική Πληροφόρηση

            Κοστολόγηση & Εφαρμογή
            Κατάρτιση Προϋπολογισμού

Share