Σεμινάριο

  • Share
  • Print page

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Ανάλυση και Διαχείριση Κινδύνου βάσει των διεθνών προτύπων ISO 27005 και ISO 31000 (σε συνεργασία με τη BESECURE)

Η εκπαίδευση αυτή ταιριάζει απόλυτα στο πλαίσιο της υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 27001. Ολοκληρώνοντας το πιστοποιήσιμο σεμινάριο Certified ISO 27005 / ISO 31000 Risk Manager που βασίζεται σε θεωρία και πλήθος πρακτικών ασκήσεων με ρεαλιστικά σενάρια, οι συμμετέχοντες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να :

  • κατανοούν τις έννοιες, τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους και τις τεχνικές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27005 και ISO 31000,
  • κατανοούν τη σχέση μεταξύ της διαχείρισης των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών, τους έλεγχους ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των εκάστοτε φορέων που υπόκειται ο οργανισμός.
  • κατανοούν την έννοια της διαχείρισης κινδύνων στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε κατεβάστε τα αρχεία παρακάτω.

Downloads

Share