2ο Σεμινάριο - Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Share
 • Print page

• Παρουσίαση αλλαγών στο λογιστικό σύστημα και στα λογιστικά αρχεία
• Παρουσίαση αλλαγών στους κανόνες επιμέτρησης. Συσχετισμός ΕΛΠ – ΔΛΠ. Βασική περιγραφή των ΔΛΠ και παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών
• Παρουσίαση αλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει του Ν.4308/24.11/2014
• Πρακτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με βάση τον Ν.4308/24.11/2014

Ημερομηνία: 12, 13 & 15 Απριλίου
Διάρκεια: 9 ώρες (3 απογεύματα: 17:30 με 20:30)
Τοποθεσία: Νέες εγκαταστάσεις StudySmart – Αιγιαλείας 54 Μαρούσι 15125
Κόστος: 150 Ευρώ (Έκπτωση 20% για τρεις και πλέον συμμετοχές)
CPD Credits: 9
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Το κόστος του σεμιναρίου επιδοτείται μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%

Εισαγωγή

Η εισαγωγή στα ΕΛΠ στοχεύει καταρχήν στην εξοικείωση με το περιεχόμενο του νέου νόμου Ν.4308/24.11/2014, την ανάδειξη των νέων πρακτικών που απαιτεί σε θέματα λογιστικών χειρισμών, τήρησης αρχείων και φυσικά περιεχομένου και παρουσίασης των νέων υποδειγμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο δεύτερος βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο συσχετισμός των ΕΛΠ με τα ΔΛΠ έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό το έυρος των αλλαγών που απαιτούνται στην πρακτική λειτουργία του λογιστηρίου και της οικονομικής διεύθυνσης, σε επίπεδο όχι μόνον γνωστικό-τεχνικό αλλά και από πλευράς λογιστικών πρακτικών, διαδικασιών και φυσικά συστημάτων λογισμικού – συστημάτων αναφορών προς τη διοίκηση. Το τελευταίο σχετίζεται άμεσα με τις τεχνικές προϋποθέσεις σε επίπεδο τήρησης αρχείων, λογιστικών εγγραφών, σύνταξης και παρουσίασης οικονομικών καταστάσεων και φυσικά management και financial reporting. Στα πλαίσια αυτά θα παρουσιαστεί πρακτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάσει των απαιτήσεων του νέου νόμου. Tέλος, η εκπαίδευση αυτή ασχολείται με τις φορολογικές προεκτάσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή των ΕΛΠ. Η ύλη του σεμιναρίου καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης που διδάσκεται στις πιστοποιήσεις ορκωτών ελεγκτών ACCA σχετικά με τα ΔΛΠ.  

Το πρόγραμμα αυτό περιγράφει θέματα που αφορούν:

 • Το περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του Ν.4308/24.11/2014
 • Την κατάργηση του ΚΦΑΣ και των λογιστικών διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και την αντικατάσταση του ΕΓΛΣ
 • Τη σύνταξη και το νέο περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Τις υποχρεώσεις των οικονομικών οντοτήτων αναλόγως του μεγέθους τους
 • Την τήρηση των λογιστικών αρχείων
 • Το συσχετισμό λογιστικής και φορολογικής βάσης
 • Τιμολόγηση
 • Αρχές σύνταξης των νέων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κανόνες επιμέτρησης: Ισολογισμός, ΚΑΧ, Καθαρή θέση
 • Αρθ 18: Κανόνες Επιμέτρησης των ενσώματων, άυλων & χρηματοοικονομικών στοιχείων, επενδυτικών ακίνητων & αποθεμάτων
 • ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια, 17 Μισθώσεις, 23 Κόστος Δανεισμού, 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων, 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
 • Αρθ 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 • ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση
 • Αρθ 20-21: Επιμέτρηση Αποθεμάτων και υπηρεσιών & λοιπών μη χρηματοοικονοικών περιουσιακών στοιχείων
 • ΔΛΠ 2 Αποθέματα, 23 Κόστος Δανεισμού
 • Αρθ 22: Υποχρεώσεις
 • ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
 • Αρθ 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
 • ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος, 20 λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
 • Αρθ 24: Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (άρθρο 24)
 • ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες, ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα, 41 Γεωργία
 • Αρθ 25-27: Κανόνες Επιμέτρησης στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Στοιχεία καθαρής θέσης, Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα
 • Πρακτικό παράδειγμα σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του έμπειρου λογιστή με το περιεχόμενο και τις πρακτικές που συνεπάγεται ο Ν.4308/24.11/2014 στην καθημερινότητα του λογιστηρίου. Παράλληλα αποτελεί μία λεπτομερή ανάλυση για νέους λογιστές και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων. Τέλος η εκπαίδευση αυτή επεκτείνεται πέρα από το νέο νόμο στην παρουσίαση των ΔΛΠ τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται στις εισηγμένες εταιρίες και σύντομα αναμένεται να ενσωματωθούν με τη μία ή την άλλη μορφή και στις πρακτικές της ελληνικής λογιστικής πραγματικότητας. 

Που απευθύνεται το σεμινάριο

Η εκπαίδευση αυτή απευθύνεται σε λογιστές και στελέχη οικονομικών διευθύνσεων. Επίσης απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους εργαζόμενους ή και φοιτητές οι οποίοι στοχεύουν στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους με την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.Ο εισηγητής παρουσιάζει όλα τα θέματα αναλυτικά χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα. Στόχος είναι η διαδραστική συμμετοχή και η συζήτηση με τους συμμετέχοντες. 

Εισηγητές

Δημήτρης Χατζηαποστόλου 
Ο κος Δημήτρης Χατζηαποστόλου είναι εξειδικευμένο στέλεχος επιχειρήσεων και εργάζεται ως επιχειρησιακός/χρηματοοικονομικός σύμβουλος.. Είναι ορκωτός ελεγκτής με μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, έχοντας συσσωρεύσει 20ετή διεθνή επιχειρησιακή εμπειρία εργαζόμενος στις ελεγκτικές εταιρίες PwC, Arthur Andersen και Deloitte, αλλά και ως Οικονομικός Διευθυντής σε πολυεθνικές εταιρίες (Sony, Metlife, Frigoglass Indonesia). Επίσης εργάζεται ως εκπαιδευτής σε επαγγελματικές πιστοποιήσεις σχετικές κυρίως με χρηματοοικονομικά, λογιστικά και ελεγκτική. Ειδικεύεται στη διοίκηση και επιχειρησιακή λειτουργία εταιριών καθώς και σε θέματα οργανωτικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, διαδικασίες και εσωτερικό έλεγχο καθώς και σε θέματα διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος διαθέτει μακρά εμπειρία σε θέματα κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης.

Σουζάνα Φίλιππα
Η Σουζάνα Φίλιππα είναι Manager στη Mazars και Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια εγγεγραμμένη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και παρακολουθεί μαθήματα για την απόκτηση πιστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό ACCA. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπήρξε επικεφαλής της ομάδας ελέγχου σε υποχρεωτικούς τακτικούς ελέγχους και σε ελέγχους φορολογικών πιστοποιητικών σε ιδιωτικές εταιρείες καθώς και επικεφαλής στους αντίστοιχους ελέγχους στις εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος. Επίσης έχει εργαστεί σε ομάδες ελέγχου κοστοστρέφειας κοστολογικών συστημάτων. Υπήρξε επικεφαλής σε ομάδες ελέγχου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) καθώς και αποτίμησης αξίας εταιρειών (valuation), business plans, due diligence για συγχωνεύσεις. Τέλος ήταν επικεφαλής σε έργα πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ και των ΕΛΠ (μετατροπή φορολογικών ισοζυγίων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων) σε εταιρείες και ομίλους εταιρειών.

Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος
Ο Ευθύμιος Παναγιωτόπουλος είναι Tax Manager στη Mazars και διαθέτει πάνω από 6 χρόνια εμπειρίας. Είναι κάτοχος Πτυχίου Λογιστικής από το Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Χαλκίδας με δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης. Επίσης παρακολουθεί μαθήματα για την απόκτηση πιστοποίησης από το Διεθνή Οργανισμό ACCA. Η εμπειρία του αποκτήθηκε με την απασχόληση του στα Λογιστικά τμήματα  εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε  διαφόρους τομείς. Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων στο Λογιστικό και Οικονομικό τμήμα. Εξειδικεύεται στην τήρηση Γενικής Λογιστικής βάση Ε.Γ.Λ.Σ. & ΕΛΠ, στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων φόρων, καθώς και στη διαχείριση μισθοδοσίας. Επίσης έχει εμπειρία στη προετοιμασία και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης βάση Ε.Γ.Λ.Σ καθώς και στη προετοιμασία forecast και budget .  Τέλος ήταν επικεφαλής σε έργα πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΑ και των ΕΛΠ (μετατροπή φορολογικών ισοζυγίων και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων) σε εταιρείες και ομίλους εταιρειών.

About Mazars

Mazars is an international, integrated and independent organisation, specialising in audit, accountancy, tax, legal and advisory services. As of 1st January 2016, Mazars operates throughout the 77 countries that make up its integrated partnership and can rely on the expertise of 17,000 professionals to assist major international groups, SMEs, private investors and public bodies at every stage of their development. Mazars is recognized as a major global player in insurance, banking, industry and services, as well as public sector. The firm in Greece became fully integrated to the Mazars Group as of 1st September 2012 and has two offices in Athens and Thessaloniki with 90 professionals.

www.mazars.gr

About StudySmart

StudySmart offers professional training, advisory and publishing services in Greece. The company is led by industry experts with 60+ years collective experience as entrepreneurs, leaders, educators, advisors, consultants and professional trainers. StudySmart has an established track record of offering a broad range of professional services to demanding and diverse clients. Within that range of services lies our continuous support to talented professionals and our commitment to the rearing through StudySmar of the next generation of leaders. StudySmart in an approved learning partner for ACCA, CIMA, SHRM, ICA and other top international qualifications and operates internationally in 3 different continents.

www.studysmart.gr

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής πατώντας εδώ 

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται με email στην διεύθυνση michail.a@studysmart.gr ή info@mazars.gr  μέχρι και τις 11/4.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Masterclass, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Mazars in Greece

Θέμης Πολύζος (Director) στο 210 699 3749/697 001 4459 ή themis.polizos@mazars.gr

StudySmart

Δρ. Αντώνη Μιχαήλ στο 211 411 3235/695 51 91 595 ή michail.a@studysmart.gr 

Share